Roerige Tijden...

Deze website maakt gebruik van CSS, HTML & JavaScript

Roerige Tijden...
± 500 - 1000 n.Chr.


Klik op de knop om de coördinaten van Uw lokatie te bepalen.©  J.B. δε √oogd


20/12/2017 –

Weeknummer

[ Nu (CET) is het week № ]


Deze website (met URL https://www.roerige-tijden.nl/)  is in eerste instantie bedoeld als een verwijzing naar mijn persoonlijke interesse(s) in mijn vakgebied: Culturele Præ- en ProtoHistorie van NoordWest Europa. Dit zou samengevat kunnen worden als archeologie in deze streken, in al zijn facetten, gebruik makend van uiteenlopende expertises in zowel de Alpha (α) Bèta (β) als Gamma (γ)- wetenschappen, alsook - niet te veronachtzamen - zéér kundige 'amateurs' die zich op deze vlakken bezighouden. Hoewel ik zelf niet erg geporteerd ben van de terminologie 'wetenschap' (deze term behoort mijns inziens eerder WILLENwetenschap genoemd te worden; men is immers nooit klaar met studeren) alsook 'amateur' (deze benaming is hier zéker geenszins denigrerend bedoeld; ook amateurs of lokale bewoners bezitten vaak zéér grote kennis van zaken).
Al sinds mijn tweedelige doctoraalscriptie 'Hijker Esch' [gem. Beilen] I (beschrijving) en II (Catalogus), november 1990 (ongepubliceerd), hebben de Laat Romeinse Tijd, de Volksverhuizings Tijd en de Vroege Middeleeuwen voor wat betreft Noord-West Europa mij altijd geboeid. Dit alleen al vanwege de summiere archeologische vondsten en historische geschriften in deze regio.
Het kan zijn dat ik hier en daar - voor de buitenstaander althans - iets uitweid betreffende overige zaken, tracht ik hier mij hier desalniettemin tot bovengenoemde thema's.

JBdV

ROERIGE TIJDEN...
van de L.R.T.*
via de V.T.T.**
tot en met de V.M.E.***

Voetnoot
Betekenis
Archaeologische Tijdsspanne
Historische Tijdsspanne
L.R.T.*
Laat Romeinse Tijd
270 – 450 AD
284 – 395 AD
V.V.T.**
Volks Verhuizings Tijd
Tussen de 4e en 6e eeuw AD (IR);
Tussen de 6e en 7e eeuw AD (IF)
←↑ ??? ↓→
V.M.E.***
Vroege Middel Eeuwen
Vanaf m. 5e – 4e kw. 10e e. AD
447 – 21 / 22 mei 987 AD
 1. Ad tabelrijkleur 1 (#800080, purple, purper): een verwijzing naar de imperiale / keizerlijke kleur.
 2. Ad tabelrijkleur 2 (#A9A9A9, darkgray, donkergrijs): een verwijzing naar de 'dark ages' / 'donkere tijden', ofwel een tamelijk ondefinieerbaar tijdsbestek.
  IR refereert hierbij naar het Imperium Romanum met overige staminvallen en -bewegingen;
  IF
  refereert hierbij naar het Imperium Francorum met overige staminvallen en -bewegingen.
  In Jaarverslagen van de Vereniging voor Terpenonderzoek (Vol. 98, pag. 83-98) bestempelt Dr. A. Nieuwhof de 4e eeuw AD in het wierden- en terpengebied van Noord-Nederland met redelijk treffende bewoordingen als 'de lege eeuw'.
 3. Ad tabelrijkleur 3 (#00FF7F, springgreen, lentegroen): een verwijzing naar de wederopleving van de maatschappij(en).

Archeologische Tijdsspanne, i.c.

Het eerste millennium AD:
Circa 500 tot 1000 n.Chr.


Historische Tijdsspanne, i.c.

Vanaf het einde van het Imperium Romanum,
via de Volks Verhuizings Tijd,
tot het einde der Karolingische Dynastie.

Ergo: vanaf d.d. 23 augustus 476
tot d.d. 21/22 mei 987 n.Chr.

De archeologie in de 2e helft van het 1e millenium n.Chr.; enkele voorbeelden.

Afb. boven:  Ontleend aan http://www.schatvandalfsen.nl/merovingische-vondsten/ (gemeente Dalfsen, provincie Overijssel; YouTube). 
https://www.archeocare.nl/projecten/conservering/glas/dalfsen/ (conservering artefacten) en http://www.echo-id.nl/ (reconstructietekeningen).

Afb. boven:  Grafinventaris van de 'Heer van Dalfsen' (Archeobrief 1, maart 2016 / Historiek 8, april 2016).

Afb. links:  Barnstenen ketting met meer dan 400 kralen van de grafinventaris van de 'Vrouwe van Dalfsen'. (Foto:  ADC Archeoprojecten).


De historie in de 2e helft van het 1e millenium n.Chr.;
twee afbeeldingen betreffende het einde van het Imperium Romanum Occidentalis en de nadagen van het Imperium Francia Occidentalis.

Afb. boven:  Keizer Flavius Romulus Augustus (ca. 460 — na 476, mogelik nog stil in leven in 507) overhandigt zijn koningskroon van Italië aan de van 'barbaarse' origine Flavius Odoacer (Panonië, 433/435 — Ravenna, 15 maart 493); dit wordt algemeen beschouwd als het einde van het Imperium Romanum (1880: Charlotte Mary Yonge, 1823 - 1901).

Afb. boven:  De ceremoliële inhulding van de jonge Lotharius V (* 966/967- † 21/22 mei 987) d.d. 2 maart 986 (spottend bijgenaamd 'Ludovicus qui nihil fecit' / 'Louis le Fainéant' / 'Lodewijk de Nietsnut') door aartsbisschop Adalbero van Reims gewijd  tot monarch van West-Francië (regeringsperiode 2 maart 986 tot zijn onvoorziene dood op 21/22 mei 987 (≈ ca. 14 maanden). * Hij was de laatste Franse koning uit de dynastie der Karolingers (Grande Chroniques de France: 13e tot 15e eeuw).

*  Mogelijke doodoorzaken:
- Val van zijn paard tijdens een jachtpartij (naar Richerus);
- Vergiftiging door zijn echtgenote Adelheid van Anjou (naar Adhémar van Chabannes).

JßδV Sorry, your browser does not support inline SVG.